Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “ve 16/11/2009 tarihli ve 2009/15611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Kurum kadrolarına atanma şartları” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesinden önce gelmek üzere “Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla atama; açıktan, yeniden, naklen, Kurum içi yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılır.” cümlesi eklenmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen atanacaklar için; atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32- (1) Kurum personelinin disiplin iş ve işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar 657 sayılı Kanun, 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ile 13/1/2022 tarihli ve 31718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x